Program lojalnościowy regulamin

§1 Postanowienia ogólne.
1. Organizatorem Programu lojalnościowego jest ATENA Centrum Zdrowia i Urody Barbara Myśliwy oraz Praktyka Lekarska „ARKA MED” Dariusz Myśliwy pod adresem
ul. Bohaterów Warszawy 17 48-300 Nysa.
2. Zbieranie punktów w Programie Lojalnościowym trwa od 10.01.2024r.
3. Odbiór nagród możliwy jest od dnia 01.03.2024r.

§2 Zasady uczestnictwa w Programie Lojalnościowym
1. Program skierowany jest do klientów ATENA Centrum Zdrowia i Urody Barbara Myśliwy oraz pacjentów Praktyka Lekarska „ARKA MED” Dariusz Myśliwy.
2. Przystąpienie do Programu następuje poprzez zgłoszenie Organizatorowi chęci uczestnictwa w programie oraz akceptację regulaminu w formie pisemnej.
3. Zgłoszenie nastąpi przez uzupełnienie formularza zgłoszeniowego w formie pisemnej lub elektronicznej w siedzibie ATENA Centrum Zdrowia i Urody.
4. Do programu może przystąpić tylko osoba pełnoletnia. Przystąpienie do programu jest bezpłatne i dobrowolne.
5. Uczestnik może zrezygnować w każdym momencie. Rezygnacja następuje ze skutkiem natychmiastowym po podpisaniu przez Uczestnika formularza rezygnacji z udziału w Programie Lojalnościowym w siedzibie Organizatora lub po przesłaniu wiadomości e-mail z prośbą o wykreślenie z programu lojalnościowego na adres:atenamarketing.nysa@gmail.com.
6. Organizator ma prawo nadać swojemu Klientowi status Uczestnika Programu.
7. Uczestnik Programu może brać udział w Programie tylko osobiście, a jego uczestnictwo nie podlega przeniesieniu na inne osoby.

§ 3 Zasady przyznawania punktów
1. Po zakończeniu usługi i realizacji zapłaty przez Uczestnika następuje uznanie punktów na Koncie Uczestnika. Punkty naliczane będą jednorazowo za każdą aktywność.
2. Punkty będą zliczane na indywidualnym koncie Uczestnika.
3. Zasady przyznawania punktów określone zostają w Załączniku nr 1 dołączonego do niniejszego regulaminu.
4. W ramach Programu Uczestnikom mogą być przyznane dodatkowe punkty.
5. Punktów nie można zamienić na środki pieniężne.
6. Uczestnik może sprawdzić saldo zebranych punktów osobiście lub telefonicznie
w ATENA Centrum Zdrowia i Urody Barbara Myśliwy.
7. Pula zebranych w ciągu roku niewykorzystanych punktów przepada w ostatnim dniu roku kalendarzowego.
8. Program lojalnościowy nie łączy się z innymi promocjami.

§ 4 Zasady wymiany punktów na nagrody
1. Zebrane punkty Uczestnik wymienia na konkretne nagrody określone w Załączniku nr 1.
2. Miejscem odbierania nagród jest ATENA Centrum Zdrowia i Urody Barbara Myśliwy.
3. Uczestnik zgłasza chęć odbioru nagrody poprzez umówienie wizyty osobiście lub telefonicznie.
4. Odebranie nagrody skutkuje zmniejszeniem Stanu Konta Uczestnika o ilość punktów odpowiadającą danej nagrodzie.

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

1. Program lojalnościowy zakłada przyznawanie punktów klientom ATENA Centrum Zdrowia i Urody Barbara Myśliwy oraz Praktyka Lekarska „ARKA MED” Dariusz Myśliwy za wykonane usługi.
2. Za każde wydane na usługi w cenie regularnej 100 zł klient otrzymuje 2 punkty.
3. Za każde wydane na usługi z oferty promocyjnej 100 zł klient otrzymuje 1 punkt.
4. Punkty można wymieniać na następujące nagrody:

RODZAJ NAGRODY I ILOŚĆ PUNKTÓW
1. ENDERMOLOGIA LPG na 4 partie (1 zabieg) – 60 pkt
2. Depilacja laserowa pach (1 zabieg) – 60 pkt
3. ENDERMOLIFT na twarz (1 zabieg) – 60 pkt
4. Storz Medical na uda przód/tył (1 zabieg) – 64 pkt
5. Zabieg PQ EVOLUTION – 70 pkt
6. Zabieg oczyszczający HYDRO PEEL – 90 pkt
7. Zabieg mezoterapii igłowej tropokolagenem – 120 pkt
8. Storz Medical na uda przód/tył (3 zabiegi) – 180
9. Zabieg Radiofrekwencji RF mikroigłowej – 200 pkt
10. Zabieg stymulatora tkankowego na twarz – 240 pkt
11. ENDERMOLOGIA LPG na 4 partie (5 zabiegów) – 250 pkt
12. Zabieg osocza bogatopłytkowego z fibryną – 300 pkt 
13. Zabieg Lasera Co2 na twarz – 300 pkt
14. Zabieg liftingujący Pelleve – 400 pkt

5. Organizator może przyznać Uczestnikowi dodatkowe punkty w następujących przypadkach:

POWÓD PRZYZNANIA PUNKTÓW I ILOŚĆ PUNKTÓW
1. Publikacja opinii (google, facebook) – 4 pkt
2. Skuteczne polecenie gabinetu – 4 pkt 
3. Urodziny Uczestnika programu – 2 pkt

6. Uczestnik programu otrzymuje wskazaną liczbę punktów za każdą poleconą nową klientkę lub klienta ATENA Centrum Zdrowia i Urody Barbara Myśliwy lub Praktyka Lekarska „ARKA MED” Dariusz Myśliwy.

7. Skuteczne polecenie gabinetu rozumie się przez wykonanie usługi przez nowego klienta na kwotę m.in. 100 zł.

KLAUZULA INFORMACYJNA

1. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, dalej RODO), Wykonawca informuje, że Administratorem danych osobowych jest ATENA Centrum Zdrowia i Urody Barbara Myśliwy, Bohaterów Warszawy 17, 48-300 Nysa.
2. Współadministratorem danych osobowych jest „ARKA MED” Dariusz Myśliwy, ul. Bohaterów Warszawy 17 48-300 Nysa.
3. Dane osobowe Zamawiającego przetwarzane będą w celu:
a) realizacji Wzięcia udziału w programie lojalnościowym prowadzonym przez Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1. lit. a RODO;
b) zawarcia umowy oraz realizacji i rozliczenia umowy cywilnoprawnej – na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b RODO;
c) wynikających z niej obowiązków w zakresie ubezpieczeń społecznych, zobowiązań podatkowych, rachunkowości, w zakresie danych niezbędnych do zawarcia umowy – na podstawie art. 6 ust. 1. lit. c RODO;
d) realizacji prawnie uzasadnionych interesów – w tym kontaktu z Zamawiającym w zakresie danych osoby lub osób wskazanych do kontaktu, konwencjonalnego marketingu bezpośredniego oraz obrony interesów prawnych na podstawie art. 6 ust. 1. lit. f RODO.
4. Odbiorcami danych osobowych Zamawiającego będą wyłącznie podmioty świadczące usługę obsługi systemów i oprogramowania informatycznego administratora oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (w tym organy administracji publicznej).
5. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych Zamawiającego do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
6. Dane osobowe Zamawiającego przetwarzane będą przez cały okres udziału w programie lojalnościowym, a po jego zakończeniu będą przetwarzane w celu obowiązkowej archiwizacji dokumentacji finansowo-księgowej przez czas określony w odrębnych przepisach prawa.
7. Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przechowywane do momentu wycofania zgody.
8. Zamawiający posiada prawo żądania od Administratora danych dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania oraz usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
9. Zamawiającemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Podanie danych przez Zamawiającego jest dobrowolne, ale konieczne do przystąpienia do programu lojalnościowego. W przypadku odmowy podania danych może nie dojść do zawarcia umowy.
11. Dane osobowe Zamawiającego nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.